Xml Açıklamaları

Parent Previous Next

Username

Bayiniz tarafından sağlanacak kullanıcı adı

Password

Kullanıcı Şifreniz

CompanyCode

Bayiniz Tarafından verilen kod

MesgBody

60 karakter olacak şekilde oluşturulan mesaj metni

Version

Yazılım firması tarafından en çok 12 karakter verilebilen özel kod.

Originator


Gönderici başlığı en az 3 en fazla 11 karakter kullanılabilir.Türkçe karakter kullanılamaz.

Numbers


Faks gönderilecek numaralar her bir numara ülke kodunu da içeren uluslararası formatta olmalı ve numaralar arasında ayıraç olarak virgüle(,) kullanılmalı,ülke ve operatör kodları.Ülke kodunun verilmemesi durumunda (312….. gibi) ülke kodu varsayılan olarak 90 kabul edilecektir.

FileName01

Gönderilecek Olan Dokümanın ismi

FBase6401

Gönderilecek Olan Dokümanın Base64 Formatına Çevrilmiş String Hali

SDate

Faks’ın gönderilmeye başlanacağı tarihi gösterir.Formatı ddmmyyyyhhmm dir.Bu değer girilmediği durumda an itibariyle gönderim başlayacaktır.

EDate

Faks’ın gönderilme işleminin sonlandırılacağı zamandır.Bu tarihten sonra faks gönderme durdurulacak ve beklemeye alınan mesajlar zaman aşımı(timeout) olacaktır.